งานวิจัยและการศึกษา
โครงการการสร้างเครื่องมือวินิจฉัยระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้

โครงการการสร้างเครื่องมือวินิจฉัยระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้: Developing students' mathematical proficiency level diagnostic tools through information technology in assessment for learning report.

พัชรี จันทร์เพ็ง, เมตตา มาเวียง, สำรวน ชินจัน

วันที่: 2023-09-07 09:12:43

การพัฒนาระบบการประมวลผลระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนแบบพหุมิติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้

การพัฒนาระบบการประมวลผลระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนแบบพหุมิติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้ 

เจนรบ โกรธา. 2562. การพัฒนาระบบการประมวลผลระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนแบบพหุมิติ

วันที่: 2023-09-07 09:04:14

Constructing Progress Maps of Digital Technology for Diagnosing Mathematical Proficiency

This research aims to construct and validate progress maps of digital technology for diagnosing the multidimensional mathematical proficiency (MP) in Number and Algebra for Grade 7 students utilizing the Construct Modeling Approach.

วันที่: 2021-07-29 10:39:03

การประเมินระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนแบบพหุมิติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงาน ผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้

การประเมินระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนแบบพหุมิติ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการประเมินและการรายงานผลระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน แบบพหุมิติโดยใช้ระเ

วันที่: 2021-07-29 10:36:23

การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพกรอบการประเมินการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ (Learning Progression) ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information literacy Skill) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและ เพื่อประเมิ

วันที่: 2021-07-29 10:10:00

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ จัดทำคลังข้อสอบ และพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะ

วันที่: 2021-07-29 10:08:07

การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว Open Learning Environments (OLEs) ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร

การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว Open  Learning Environments (OLEs) ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มีวัตถุ

วันที่: 2021-07-29 09:36:40

รายการทั้งหมด 7 รายการ : 1 หน้า : 1

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech