โครงการการสร้างเครื่องมือวินิจฉัยระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้

โครงการการสร้างเครื่องมือวินิจฉัยระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้: Developing students' mathematical proficiency level diagnostic tools through information technology in assessment for learning report.

พัชรี จันทร์เพ็ง, เมตตา มาเวียง, สำรวน ชินจันทึก, ประภาวดี สุวรรณไตรย์, เจนรบ โกรธา, กนกพร ชนะโยธา, ชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง, จารุวรรณ เถื่อนมั่น, แทง เกียว งัง และ มาร์ก อาร์. วิลสัน (2563). โครงการการสร้างเครื่องมือวินิจฉัยระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

ดูเพิ่มเติม https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:176530


วันที่: 2023-09-07 09:12:43


ไฟล์แนบ: 102840468820230907_091243

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech