บทความทางวิชาการ
มาตรฐานการทดสอบทางด้านการศึกษาและจิตวิทยา

มาตรฐานการทดสอบทางด้านการศึกษาและจิตวิทยา
Standard Testing of Education and Psychological

วันที่: 2021-07-29 10:31:39

การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
The Development Emotional Intelligence Test of High School Students.

วันที่: 2021-07-29 10:28:09

การปฏิรูปแนวคิดทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมสู่การพัฒนาทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่

การปฏิรูปแนวคิดทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมสู่การพัฒนาทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่
The Reformation Concept of Classical Test Theory (CTT) to Development Modern Test Theory.

วันที่: 2021-07-29 10:17:14

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 
The development of the computerized testing program for computer subject at the senior high school of secondary educational service area office 25

วันที่: 2021-07-29 10:13:15

รายการทั้งหมด 4 รายการ : 1 หน้า : 1

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech