การเป็นผู้เชี่ยวชาญ
แต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล

แต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยเรื่อง "องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี" ของนายวุฒิพงษ์ บุญยอด นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศ

วันที่: 2023-09-24 10:32:12

คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับขั้น ม. 1-3

คณะกรรมการตัดสินทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับขั้น ม. 1-3

วันที่: 2023-09-24 00:17:21

คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.4-6

คณะกรรมการตัดสินทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.4-6

วันที่: 2023-09-24 00:12:31

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ “การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลของครูในศตวรรษที่ ๒๑”

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ “การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลของครูในศตวรรษที่ ๒๑”  ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่: 2023-06-14 20:11:44

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ “ติวแนวข้อสอบวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา”

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ “ติวแนวข้อสอบวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา” สำหรับนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก

วันที่: 2022-12-14 19:49:47

คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับขั้น ม. 1-3

คณะกรรมการตัดสินทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับขั้น ม. 1-3

วันที่: 2022-11-23 18:40:31

คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.4-6

คณะกรรมการตัดสินทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.4-6

วันที่: 2022-11-23 18:39:15

วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ Assessment for Learning

ได้เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำในการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) จัดโดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก

วันที่: 2022-09-26 14:45:53

แต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยเรื่อง "การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิด (Mind Mapping Technique) ในรายวิชา ส23101 สังคมศึกษา 5 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม อ.

วันที่: 2022-09-11 13:45:47

แต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยเรื่อง "การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก (Graphic Organizers) ในรายวิชา ส31101 สังคมศึกษา 1 เรื่องวัฒนธรรมไทย ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึ

วันที่: 2022-09-11 13:35:31

รายการทั้งหมด 22 รายการ : 3 หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ] หน้าต่อไป>>

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech