เอกสารวิชาการ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวัดและการประเมินผลแนวใหม่

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวัดและการประเมินผลแนวใหม่ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่: 2023-06-28 22:10:28

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อสารสนเทศสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อสารสนเทศสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่: 2023-06-26 13:47:23

การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ

การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ (Multidimensional Computerized Adaptive Testing : MCAT)

วันที่: 2021-07-29 10:35:02

การประเมินโครงการ (Project Evaluation)

รายงานเรื่อง “การประเมินโครงการ (Project Evaluation)” ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา รายวิชา 217 703 ระเบียบวิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่: 2021-07-29 10:26:03

การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Testing)

การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Testing)

วันที่: 2021-07-29 10:22:34

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานผลฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 217 730 การสร้างเครื่องมือในการวัดผล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่: 2021-07-29 10:20:18

รายงานการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้

รายงานการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ทั้ง 10 รูปแบบ ได้แก่
          การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
          การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
        

วันที่: 2021-07-29 09:26:34

รายการทั้งหมด 7 รายการ : 1 หน้าที่ : 1

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech