วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ Assessment for Learning

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ได้เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำในการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ซึ่งได้บรรยายในหัวข้อ “การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อสารสนเทศสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น


วันที่: 2024-03-31 14:40:57


ไฟล์แนบ: 61702168020240331_144057.png

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech