ประชุมเชิงปฏิบัติการ Assessment for Learning

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำในการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) จัดโดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น


วันที่: 2023-07-27 14:10:28


ไฟล์แนบ: 87597624320230727_141028

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech