เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Assessment for Learning

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำในการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) จัดโดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น


วันที่: 2022-09-26 14:48:09


ไฟล์แนบ: 80974482420220926_144809.jpg

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech