การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพกรอบการประเมินการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ (Learning Progression) ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information literacy Skill) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและ เพื่อประเมินการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ (Learning Progression) ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information literacy Skill) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา โดยอาศัยแนวความคิดเกี่ยวกับ Four Building Blocks ได้อธิบายถึง Construct Modeling จาก The four Building blocks.


วันที่: 2021-07-29 10:10:00


ไฟล์แนบ: 194099717620210729_101000.pdf

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech