การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว Open Learning Environments (OLEs) ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร

การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว Open  Learning Environments (OLEs) ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักการ Open Learning Environment (OLEs) เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักการ Open Learning Environment (OLEs) เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักการ Open Learning Environment (OLEs) เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)


วันที่: 2021-07-29 09:36:40


ไฟล์แนบ: 52816410220210729_093640.pdf

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech